غافر-آیه-5

اجماع اشتباه

پیش از اینان قوم نوح، و بعد از آنان دسته هاى مخالف [دیگر] به تکذیب پرداختند، و هر امتى آهنگ فرستاده خود را کردند تا او را بگیرند، و به [وسیله ]باطل جدال نمودند تا حقیقت را با آن پایمال کنند.پس آنان را فرو گرفتم؛ آیا چگونه بود کیفر من؟

سوره غافر آیه ۵

جمع می تواند اشتباه کند، باورها و نقطه نظرات جمعی می تواند خطا باشد. گاه تیم مدیران شرکت اجماع روی انتخابی اشتباه دارند. آیا کم بوده اند شرکت هایی که به دلیل چنین اجماع هایی ورشکست شده اند؟ گاه خانواده فرد را ترغیب به انتخاب نادرستی می کنند. و اگر او اثر پذیر باشد، گرفتار عواقبی می شود که تا پایان عمر با او خواهد بود.

استقلال شخصی تان را حفظ کنید و به دلیل حمایت جمعی یک راه خطا را انتخاب نکنید. اگر نیوتن از باور جمعی پیروی می کرد هیچگاه فیزیک کلاسیک شکل نمی گرفت. اگر بزرگان تاریخ پیرو باور جمع بودند هیچگاه اختراعات، اکتشافات و دست یافته های عظیم بشری محقق نمی شد. عقلتان را معیار قضاوت و تصمیم گیری قرار دهید و اجازه ندهید سررشته امورتان در دستان دیگران یا عادات نادرست قرار گیرد.