قصص آیه 71

پافساری روی کار خطا

بگو بیاندیشید اگر خدا شب را بر شما تا روز قیامت پاینده کند، چه خدایی جز او بر شما روشنایی می آورد؟ آیا نمی شنوید؟

سوره قصص آیه ۷۱

اصرار در مسیر خطا به هیچ می انجامد. قبل از آنکه به تلاشتان ادامه دهید، ببینید آیا راهی که در پیش گرفته اید منطقی و بر اصول درست بنا شده یا خیر؟
بسباری از مجاهدتها و تقلاها چون ماهیت کوری داشته اند به ناکامی انجامیده اند. پس، ابتدا مطمئن شوید کار درست را به نحوه درست دارید انجام می دهید.