راه حل مسئله

مائده آیه ۳۱

آنگاه خداوند کلاغی را برانگیخت که زمین را می کاوید تا بدین وسیله به او بنمایاند چگونه جسد برادرش را پنهان کند… (سوره مائده، آیه ۳۱)

به جای سردرگمی و اضطراب، متوجه باشید که هر مسئله ای راه حلی دارد. از قدیم گفته اند، جوینده یابنده است. راه حل را بیابید و پیروی کنید تا به نتیجه مناسب دست یابید.