سیب سرخ نماد سلامت و روح افزایی است…

شاهین:

خواب دیدم که به محبوبم یک دونه سیب سرخ می دهم.

تفسیر:

سوره قصص/ آیه ۲۵/ «فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء» به معنی یکی از آن دو زن به سمت او آمد در حالی که با نهایت حیا گام بر می داشت. دختری که با حیا به سمت موسی می رود نماد زنانگی سلامت است. سیب سرخ نیز نماد سلامت و روح افزایی است. در واقع، زمانی که شما سیب سرخی به محبوبتان می دهید، نشان می دهد روح شما در طلب زنی است که زنانگی اش آکنده از اشتیاق و سلامت باشد تا قلبتان را از عشق خالص خود سیراب کند. بنابراین، سر هر آبشخوری نروید. اگر محبوبتان آن گونه که می خواهید نیست، آبشخوری بیابید که فراخور احساس خالص شما باشد.