کامبیز:

با خانمی ارتباط وبلاگی دارم. خواب دیدم، انگار یکی با من حرف میزنه میگه این سحر وبلاگیه هستش سینه هاشو نگا کن، سینه سمت چپش تازه سرطان توش شروع شده و من سینه اون دختر رو دیدم و تایید کردم حرف اون منادی رو.

تفسیر:

سوره / آیه ۶۱/ «تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا» بزرگوار است کسی که در آسمان برج هایی قرار داد که در آن ها چراغ و ماهی روشن است. برج درگاهی برای شناخت راه و مسیر درست است. در رویای شما، منادی همچون ستاره ای تابان حقیقتی را بر شما آشکار می کند. دوست خوبم، منادی نماد دریافت های شهودی است که می تواند سره یا ناسره باشد. خوشبختانه شما قابلیت درک مشکل را دارید. هنگامی که منادی توجه تان می دهد مستندات را در می یابد.

اما، کسی که برج را برای نورافشانی و هدایت دیگران قرار می دهد، در واقع، به تکلیف خود برای راهنمایی غیر عمل می کند. اگر استعداد یا ظرفیتی در تشخیص مشکل دیگران دارید، وظیفه شما این است که ستاره یا ماهی فروزان باشید و آنان را آگاهی بخشید.

اما، سحر وبلاگی اشاره به یک انسان دارد، یک خواهر، یک دوست، یک هم نوع، نه یک چوب یا کامپیوتر! متوجه هستید که؟! سینه کانون احساسات نثارگرانه است که از مرز تعادل خارج شده و اگر در زمانی که آغاز انحراف است به اصلاح آن پرداخته شود، امکان پیشگیری هست.

نسبت به ظرفیت هایی که خداوند به شما عطا کرده، مسئول باشید و همچون چراغ دریایی به کشتی های توفان زده راه سلامت را نشان دهید.