باربرانمدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی شرایط بهر‌مندی باربران از بیمه تأمین‌اجتماعی را تشریح کرد.

سیروس نصیری با اعلام این مطلب، گفت:‌ برابر بند «ض» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور منحصراً باربران که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای باشند، می‌توانند با بهره‌مندی از کمک دولت به میزان ۲۰ درصد و پرداخت ۷ درصد حق‌ بیمه برمبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار از تعهدات قانونی مربوطه شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و همچنین از خدمات درمانی این سازمان برخوردار شوند.

وی تصریح کرد:‌ اشتغال به کار در شغل باربری و نیز عدم رابطه کارگری و کارفرمایی از شرایط اصلی برای تداوم بیمه‌پردازی این قبیل از افراد است.

نصیری با اشاره به انجام بازرسی توسط بازرسان سازمان تأمین‌اجتماعی از محل فعالیت باربران متقاضی بیمه، گفت:‌ هر ۴ ماه یکبار بازرسی به عمل می‌آید و چنانچه افراد مذکور شرایط فوق را نداشته یا تغییر شغل داده باشند، امکان بیمه‌پردازی و همچنین برخورداری آنان از تسهیلات در نظر گرفته شده میسر نخواهد بود.

 

منبع:ایسنا