فقرالهام:

سلام …خواب دیدم که جنگ شده بود ومن سوار ماشین بودم…..یک دفعه یک آقایی داشت شربت میداد ولی اکثر دهان ها باز بود و به آن ها نمی داد …ولی اومد طرف من و ۲ بار به من داد.

تفسیر:

دنیا برای حیات وحش محل تنازع بقا است. مفهوم جنگ دقیقا همین تنازع بقا را نشان می دهد؛ یعنی وضعیتی که افراد درگیر چالش برای بقا می شوند. در این بین، سوال اساسی این است که آیا انسان نیز باید مانند بقیه موجودات کره خاک فقط به فکر بقاء خود باشد یا نه ارزش های انسانی چون ایثار، عدالت و از خود گذشتگی وجود دارند؟
خواب وضعیتی را نشان می دهد که همه نیازمند هستند و در این بین، فردی که نقش سقا را بازی می کند، به نحوی ناعادلانه سهمی بیش از حد را به شما می دهد. آیا این عادلانه است؟ آیا شما در قبال چنین وضعیتی مسئول نیستید؟
عدد دو نماد عقل و احساس و دو سویه انسان است و بنابراین، نمایی از وجود یکپارچه را نشان می دهد. دوست خوبم، چه هنگامی که در وجه عرضه کننده هستید و چه زمانی که نقش دریافت کننده را بازی می کنید، مراقب تقسیم عادلانه باشید و این یعنی احساس همدلی داشته باشید نسبت به دیگرانی که پیرامونتان وجود دارند و چه بسا سخت نیازمند چیزی باشند که در اختیار شماست.
دیگرخواهی در جان داستان خواب شما به نحو تاثیرگذاری نهفته است. دهان های باز انسان هایی که شما می بینید و باید نسبت به آن ها احساس مسئولیت کنید. می دانید اگر مثال ساده ای از این خواب را بخواهم بگویم، می توان به داستان مرحله دوم یارانه اشاره کرد. بسیاری از شهروندان حقیقتا به یارانه نیازی ندارند، اما فکر می کنند حقشان است که از آن بهره مند شوند. آیا به راستی چنین است؟ کسانی که از دریافت یارانه انصراف می دهند، فرصتی به دولت می دهند تا بتواند اوضاع بسیار وخیم کشور را سر و سامانی دهد.
به هر ترتیب، دیگران را ببینید و احساسات دیگرخواهانه داشته باشید. انسانیت محل تنازع بقاء نیست- جایی برای جلوه های باشکوه انسانیت و محبت است.