زن-افراط-تفریطستاره:

خواب دیدم که با همسرم به خانه شخصی رفته بودیم که از دوستان خانوادگی ام بود و در آن جا رابطه جنسی ما با هم کم بود. این دوستمان مردی بود که همسرش فوت شده بود و دختر زیبایی داشت که  من هم او را بسیار دوست داشتم. همسرم به آن دختر گفت تو بشو دوست دختر من و  دو شب با آن دختر نزدیکی داشت و به من هم میگفت تو با پدرش نزدیکی کن. پدرش هم می گفت تو بسیار بی حیا هستی. من هم با همسرم دعوایم شد. در دعوا شلوار همسرم را از پایش درآوردم  و دیدم روی عضو جنسی اش وسیله جلوگیری گذاشته و در آن مایع قرمز رنگی جمع شده بود که مشخص نبود خون است یا شراب. از اتاق دختر بیرونش انداختم و خودم پیش دختر خوابیدم؛ اما تا صبح بیدار بودم و مواظب که مبادا بیاید. دختر هم از خدایش بود و از خواب پریدم.لطفاتعبیر خواب مرا بگویید.

تعبیر خواب:

دست از زیاده روی بردارید و تعادل در رفتار و احساساتتان پیشه کنید. روزی دکتر روستا عصاره زندگی را در یک بیت شعر خلاصه کرد: اندزه نگه دار که اندازه نکوست/ هر چیز در جای خویش نیکوست.

دوست خوبم، هسته مرکزی خواب شما در مفهوم شراب نهفته است. شراب از طرفی به آدم اجازه زیاده روی و عبور از مرزها را می دهد و از طرف دیگر هوشیاری آدم برای محافظت از مرزها و تعادل در رفتار را می گیرد.

دست درازی همسرتان به دختر میزبان، بیرون کشیدن شلوار همسرتان توسط شما و تمام شب بیدار ماندن شما همه از مصادیق زیاده روی هستند. در نقطه مقابل، رابطه کم جنسی شما و همسرتان، عدم مقاومت دختر و عدم محافظت پدر دختر نشان دهنده شل گیری و عدم محافظت است.

آدم باید مراقب باشد نه این سو و نه از آن سوی بام فرو نیافتد. افراط و تفریط  کار را خراب و بساط زندگی را بر هم می زند. میانه روی را بیاموزید و در امورتان میانه رو باشید تا بتوانید مسیر سلامت زندگی را بیابید.