Picture 382زهره:

در دو سال این خواب و دیدم که :از زندگی عادی,وارد یک دنیایی میشم.یک شمشیر تو غلافش,که غلافش تزیین شده.یک عده دنبال شمشیرند و دشمن من و شمشیر حساب میشن و دنبال نابودی من.یک عده هم دنبال اینند که شمشیر و به من برسونن.اخر شمشیر به من رسید و اخرین نفر حامیان کشته شد و اخرین حامی,غلاف شمشیر و با خودش برد.و من یک شمشیر برهنه که رو پشتم گذاشته بودم داشتم فرار میکردم و دنبال یک جای امن میگشتم.

تفسیر:

در حوزه مسئولیت هایتان نقشی متعهد و مسئول داشته باشید.
شمشیر برای شماست و کسانی که تلاش می کنند شمشیر را به دست شما برسانند، می دانند که شما قادرید به کمک شمشیر از آن ها حمایت کنید. اما، شما در خواب شمشیر برهنه را پشتتان انداخته و دنبال محلی برای پنهان شدن می گردید.
دوست خوبم، اعتماد به نفس و شجاعت استفاده از اختیاراتتان را به دست آورید و امور را در مسیر درست کشتی بانی کنید. انسانی که نتواند از حق دفاع کند، گرفتار باطل می شود. پس، جسارت ایستادن روی پاهایتان و پشتیبانی از آن چیزهایی که درست می دانید را در خود بازیابید.