پذیرش-واقعیتلنا:

چند شب پیش خواب دیدم که شوهرم فوت کرده

بسیار خواب وحشتناکی بود دیدم که بالای سرش هستم در حالی که اونو کفن پوش کردن و دارن آمادش میکنن که بذارش تو قبر من بسیار گریه و زاری میکردم

بهم گفتن که خواب مرده در خواب یعنی زنده، درسته؟؟

تا دیشب که خواب دیدم که شوهرم عروسی کرده و من در مراسمش به عنوان خواهرش شرکت کردم.

تعبیرش چی میشه؟؟

تفسیر:

واقعیت زندگی را بپذیرید تا بتوانید زندگی متعادلی داشته باشید. بالای قبر همسرتان ایستاده اید و به خاک سپردن وی را شاهدید. این یعنی شواهد به وضوح فقدانی را نشان می دهند. حال چه باید کرد؟ برای مثال، به شما می گویند آخر این ماه از کار اخراج می شوید. آیا باید گوشه ای بنشینید و غم بخورید یا سریعا به فکر محیط های کاری جدید باشید؟ دوست خوبم، اگر واقعیت های تلخ زندگی را نپذیرید، این خودتان هستید که صدمه می خورید و فشار عصبی طعم زندگی را به کامتان تلختر از آنچه باید می کند.

اما، خواب دومتان پذیرش منفعلانه شرایط است. درست مانند زنی که چون همسرش فوت کرده خود را به کام آتش می افکند. آیا باید دربرابر رفتار زیاده خواه یا ناگوار دیگران تسلیم بود و اجازه داد هر کاری که دلشان می خواهند با ما بکنند؟ آیا چون همسرمان است، دوستمان است یا هر کس دیگری به او اجازه دهیم خواستش را به ما تحمیل کند و حتی او را همراهی کنیم تا حقوقمان را ضایع کند؟