مادر-نوزادنسرین:

سلام خواب دیدم نوزاد پسری را در آغوش دارم و شیر می دهم. لطفا تعبیر خواب من را بگویید. بعد از نماز صبح خواب دیدم.

تعبیر خواب :

تعبیر خواب شیردادن به معنای نثار کردن و تعبیر خواب فرزند پسر هدفی معقول را نشان می دهد. خواب می گوید وقت و انرژیتان را در مسیر هدفی معقول هزینه کنید. در حقیقت، باید این چشم انداز را داشته باشید که اگر وقتی می گذارید یا از خود گذشتی می کنید، برای چه هدفی است؟
مادری که در آغوش فرزندی دارد، کاملا آگاه است عصاره وجودش را نثار چه چیزی می کند. برای او کودک عزیزترین چیزی است که دارد و می خواهد نقش خود به عنوان مادر را بازی کرده و ثمره وجودش را به بلوغ و کمال برساند.
نسرین عزیز، به هدفتان دقیق نگاه کنید. هنگامی که درک کنید هدفی که در زندگی دارید، از روی خرد و منطق انتخاب کرده اید، دیگر از دل و جان و همانند مادری دلسوز زندگی تان را وقف آن نموده و به خاطر مشکلات راه، گرفتار فرسودگی روح نمی شوید.