دنیاگراییشبنم:

من خواب دیدم خواهرم نزد فال گیری رفته بود. بهش گفت تو در عشق و محبت موفق نیستی ولی سعی کن زن ثروتمندی شوی.

تعبیر خواب :

فروپاشی ارزشها باعث شده تا معنویت رنگ ببازد و ما به سمت نگاه ظاهربین و مادی گرا سوق یابیم. در واقع، جای احساسات عمیق انسانی را تجملات و ظاهرفریبی گرفته است و مردم ما بیش از هر زمانی قضاوت هایشان بر اساس داشته های مادی به جای ارزش های درونی شده است. آیا شما جز این فکر می کنید؟

تعبیر خواب فالگیر

فالگیر کسی است که گفته هایش قطعیت ندارد. چیزهایی می گوید بعضی ها رخ می دهند و بسیاری محقق نمی شوند. فالگیر را می توان نماد ظن و گمان دانست. خواب نشان می دهد خواهرتان در چنین چالشی گرفتار شده است. این که قدر محبت ها و احساسات پاک انسان دانسته نشود، دلیل موجهی برای پشت پا زدن به معنویت و پناه بردن به دامن دنیا نیست. گاه در زندگی عاطفیمان شکست می خوریم، گاه قلبمان را می شکنند، در چنین اوقاتی به دلمان می افتد که: این همه خوب بودن برای چه؟ چرا باید فداکاری کرد؟ چرا باید گذاشت داشت؟ مگر کسی می فهمد؟

دوست خوبم، معنویت هزینه دارد. این که ما بخواهیم اصالت های درونیمان را حفظ کنیم هزینه دارد و گاه این هزینه بسیار سنگین است. قرار نیست کسی به خاطر خوب بودن و انسانیتمان به ما کادو بدهد. متاسفانه جامعه جدید این گونه است. اگر برای انسانیت و وجود پاک درونمان ارزش قائلیم باید بپذیریم که هزینه آن را هم بپردازیم. امامان شیعه، علی، حسن، حسین و… همه برای خوب بودنشان هزینه های سنگینی پرداختند. ما چرا حواسمان نیست؟

نه تنها خواهرتان، بلکه خود شما نیز درک کنید که فرهنگ راحت طلبی و مادی زمانه قصد دارد روح ما را ببلعد. اگر برای وجود انسانیتان ارزش قائل هستید، از کج اندیشی بپرهیزید.