معصومه-ابتکارهنگامی که جان به گلوهایتان می رسد به هر دستاویزی چنگ می زنید و برای رهایی از هر ابزاری استفاده می کنید. این طبیعت انسان است. در هنگام اضطرار رودربایستی و تعارف را کنار می گذارد، برای حراست از جان خود با تمام توان می کوشد و سهگین می جنگد.

به گزارش روابط عمومی محیط زیست، امروز رئیس حفاظت محیط زیست کشور و هیات همراه در هنگام بازدید از هور العظیم دچار حادثه شده و قایق ۹ نفر از اعضای هیات اعزامی واژگون می شود. هورالعظیم چه قصدی از این واژگونی داشت؟ پیام نهفته در دل این اتفاق حیرت انگیز چه بود؟

پاسخ ساده است: در هنگامی که اخبار از تعمیق فاجعه بار وضعیت محیط زیست حکایت دارند، جایی برای مسامحه کاری و تساهل و تسامح نیست. واژگون شدن قایق بی گمان ترسناک است و سرنشینان که خود را در معرض تهدید می بینند به هر ابزاری متوسل می شوند تا خویش را نجات دهند. پیام هورالعظیم نیز همین است: از تمام قدرت اجرایی و توانتان استفاده کنید و با قدرت وارد میدان شوید تا بلکه جسم نیمه جان محیط زیست کشور از مخمصمه خشکسالی و نابودی رهایی یابد.

اکنون زمان تعارف با روستایی و کشاورز یا صاحب نفوذ و سرمایه دار گذشته است. برای نجات محیط زیست باید همانند به آب افتادگان از تمام توان استفاده کرد و… فهم این معنا دشوار نیست.