Lonely older woman in thought on yellow backgroundروح اله:

مادرم در خواب می بیند که دارد یه قالی زیبا می بافد اما تا نصفه اونو بافته. البته ناگفته نماند که مادرم هم اکنون ناراحتی دارد.

تفسیر:

زندگی متوقف نمی شود. پس، تا زنده هستیم و تحت هر شرایطی درست زندگی کنیم.

منیژه سکته کرده بود. البته به خیر گذشته بود و فقط کمی سنگین حرف می زد. او که هنوز ۵۵ سال بیشتر نداشت، به خاطر شوک حاصر از بیماری، تمام برنامه های زندگی اش را متوقف کرد و تمام ساعت روز را جلوی تلویزیون می گذراند.

دوست خوبم، به مادرتان بگویید، بافتن نیمه دوم فرش زندگی را شروع کنند. زمانی که بیماری یا مشکلی پیش می آید، فرد باید بداند که فقط شرایط زندگی تغییر کرده و باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. ورزشکاری که دچار سانحه می شود، شاید دیگر نتواند به ورزش حرفه ای بپردازد؛ اما او حال وقت خواهد داشت تا خیلی کارهای دیگرش را به سامان رساند.