palangرنگ های موزون لای بوته ها جم می خورد. مرد لبخندی هوس ناک می زند. حسی از تصرف و داغان کردن وجودش را فرا گرفته. کمی لوله تفنگ را بالا می گیرد و ماشه را با احتیاط فشار می دهد. پلنگ غرشی از روی درد می کشد، چند متر تلوتلو خوران می دود و بعد… فلج می شود!

چند مرد با خنده های وحشیانه چوب های بلندی پیدا کرده و به بدن نیمه جان پلنگ فرو می کنند. با هر ضربه، پلنگ مجروه ناامیدانه غرشی سر می دهد و به تدریج صدایش خاموشی می گیرد. مرگ یکی دیگر از ذخیره های حیات وحش کشورمان را می رباید؛ آن هم فقط برای این که چند مرد غرق در شادی فریادهای موحش سر دهند.

در این جا چار زندان است

به هر زندان دو چندان نقب و

در هر نقب چندین حجره،

در هر حجره چندین مرد در زنجیر…

در این زنجیریان هستند مردانی

که مردار زنان را دوست می دارند.

در این زنجیریان هستند مردانی

که در رویایشان هر شب زنی

در وحشت مرگ از جگر بر می کشد فریاد.

به گزارش تابناک، جسد سوخته شده پلنگ دیگری در شهرستان گچساران کشف شده است. این لاشه در نزدیکی محلی پیدا شده که ابتدای ماه جاری یک توله پلنگ در اثر برخورد با خودرو بیهوش و بعد تلف شده بود.

رئیس اداره محیط زیست گچساران اعلام کرده: لاشه این پلنگ در منطقه حفاظت شده کوه دیل در حالی مشاهده شده که لاشه به آتش کشیده شده و کاملا سوخته است.

احتمال اینکه لاشه مشاهده شده مربوط به مادر همان توله پلنگی باشد که با خودرو برخورد کرده بود، وجود دارد اما اظهار نظر در این مورد منوط به انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه است.

بدین ترتیب، طی دو ماه گذشته خبر قتل شش پلنگ در رسانه ها منتشر شده است و کشور می رود تا به سرعت با انقراض یکی از زیباترین جانداران حیات وحش روبرو شود.

آنچه مسلم است با این پدیده نه تنها باید برخورد قضایی قاطع کرد، بلکه بیش از آن لازم است حساسیت نهادهای فرهنگی کشور و از جمله رسانه ملی برانگیخته شود تا با تولید آثار روشنگر جو روانی منفی علیه کسانی به راه اندازند که افتخارشان تاراج سرمایه های طبیعی کشور است.

ریاست سازمان محیط زیست به درستی ریشه مشکل را دیده و می گوید: تخریب جنگل ها و مراتع، نابودی حیات وحش و فرسایش خاک و سواحل دریاها نشان دهنده بی توجهی ما و گذشتگان به نعمات و الطاف الهی است.

به راستی جز ناآگاهی و فقر فرهنگی چه عاملی می تواند محرک این گونه رفتار ناگوار باشد؟ پلنگ دیگری جانش را شاید این بار میان شعله های آتش می بازد و ما با این پرسش بزرگ باقی می مانیم: متولیان امر و صاحبان رسانه کجا هستند؟