قورباغه-سبززهره:

سه سال پیش خواب دیدم یک قورباغه سبز بزرگ اومد دم خونه, دنبالم و من رو با خودش با پای پیاده و از کوچه پس کوچه ها که راه معمول نبود، خیلی سریع برد مکه. من از اون کوچه کاملا کعبه رو می دیدم.

تفسیر:

در آن زمان، رویا به شما نشان می داده که برای رسیدن به اهدافتان باید انعطاف پذیر باشید.
قورباغه موجودی دو زیست است؛ یعنی خیلی سخت نمی گیرد و هم در خشکی و هم آب می تواند زندگی کند. هنگامی که در را به روی قورباغه باز می کنید، در حقیقت قابلیت وجودیتان برای انعطاف پذیری و تساهل را نشان می دهید. در ادامه از کوچه پس کوچه ها عبور می کنید که نشان می دهد تکلف نداشته و حاضرید فرض ها و مسیرهای مختلف را تجربه کنید؛ اما هنگامی که در کوچه کعبه را می بینید، یعنی درست است که باید بدون تعصب و با تساهل و تسامح با مسائل برخورد کنید، اما نباید حرکتتان در چهارچوب توجه به هدف و برای رسیدن به مقصود باشد.
به این ترتیب، رویا راه موفقیتتان و چیرگی بر مشکلات را در عدم تعصب و برخوردی هوشمندانه با مقتضیات زمان معرفی کرده بود.