زن-ترشروییشقایق:

خواب دیدم منزل یکی از اقوام همسرم رفتیم. خانوم صاحبخانه رفتار سردی با من داشت. منم ناراحت شده و رفتم قسمت آقایون پیش همسرم نشستم. خواستم میوه بردارم لاکپشتی آمد و روی آستین و دامنم فضله ریخت. خیلی مشمئز شدم و خانوم صاحبخانه با رفتاری دوستانه از دور اشاره کرده که برم پیش آنها بنشینم. تعبیرش چی میتونه باشه؟

تفسیر:

واکنش شما به رفتار دیگران منفی و دفع کننده است. خویشتن دار باشید. با روی خوش می توان بدترین شرایط را به وضعیت مطلوب تبدیل کرد. چرا این قدر باید واکنش های تند مزاج داشته باشید؟

لاکپشت به دلیل لاک سفت و سختش نماد سرسختی است و فردی را نشان می دهد که به سادگی حاضر نمی شود باورها و طرز تلقی اش را تغییر دهد. اما، فضله چیزی مشمئز کننده است و در رویا رفتاری را نشان می دهد که حامل انرژی منفی و دافعه است. دامن و آستین لباستان آلوده به فضله لاکپشت می شود، بیانگر این نکته است که در برابر مسائلی که باعث رنجشتان می گردند، رفتاری تند و منفی دارید.

در این بین، میوه ثمره خوشایند را نشان می دهد، همسر یاری دهنده و کمک کننده است و طرف مردان بخش عقلایی انسان است. به این ترتیب، رویا به شما می گوید از وجه منطقی و معقولتان کمک گرفته و احساسات منفی را مهار کنید تا بتوانید به انعکاس خوب زندگی دست یابید.

دوست خوبم، زمانی که ما خوددار نباشیم و در قبال گفته نابجای همسرمان دیوار خانه را سرش خراب کنیم، طبیعی است که او از ما می گریزد. هنگامی که در برابر یک کم توجهی آشنایان به شدت عصبی شویم، طبیعی است که آنها از دور و برمان می روند. رفتارتان را تغییر دهید. سخت است، می دانم، از درون لاک سخت عادت بیرون آمدن کار ساده ای نیست؛ اما زمانی که بیرون بیایید، بدانید دنیایی زیباتر و اطرافیانی گرم تر در انتظار شما نشسته اند.