کار-بیهودهبهنام:

سلام
خواب دیدم دارم لواط میدم لطفا تعبیر خواب لواط را برایم بگویید.

تفسیر:

تعبیر خواب شما از این قراراست:زندگی تان را وقف کارهایی نکنید که هیچ فایده ای از آنها عاید نمی شود. برای مثال، جوانان ما ساعت ها وقت گرانبهایشان را صرف بازیهای کامپیوتری می کنند یا معتاد اینترنت هستند و یا با دوستان وقت را می گذرانند.
دوست عزیز، لواط دادن در حقیقت تن دادن به نوعی رفتار بیهوده و فاقد ارزش است و نشان می دهد فرد ظرفیت های وجودیش را در مسیری خطا به باد می دهد.