سانا:

داخل چشم چپم لکه خون است و من اونا رو در می آورم ولی تمام نمی شوند. مادرم هم پیشم است. وقتی دستش رو به من می زنه که بگذار من تمیز  کنم از چشم راستم خون میاد. منم می گم وقتی  می بینی به من دست می  زنی از چشمم خون میاد بهم دست نزن.

تفسیر:

سوره نجم/ آیه ۵۳/ واژه اهوی به معنی به زیر کشیدن است. آیه داستان شهرهایی را بازگو می کند که زیر و رو شده و از جایگاه بلندشان به زیر کشیده و نابود شده اند. در خواب شما نیز چشم شما دچار نقصان شده و این امر هنگامی که مادر لمستان می کند تشدید می شود. چشم وسیله دیدن و تشخیص دادن است و خون ضعف و نقصان را نشان می دهد. بنابراین، خواب نشان می دهد شما گرفتار نقصان در قدرت تشخیصتان از مسائل شده اید. طبعا وقتی هم که نتوان به تشخیص درستی دست یافت، انسان دچار خطا در تصمیم گیری می شود. اما، دلیل این نقصان چیست؟ چرا باید قدرت تشخیص شما کاستی گرفته باشد؟ پاسخ را می توان در حضور مادرتان دید. هنگامی که لکه های خون را از چشمتان در می آورید، آن ها تمام نمی شوند؛ زیرا مادرتان حضور دارد. چشم چپ نماد تشخیص احساسی مسائل است و خواب نشان می دهد درک حسی شما از مسائلتان گرفتار اثر پذیری از نزدیکان و آشنایان است.

در قسمت دیگر خواب، به مادرتان می گویید مگر نمی بینی وقتی دست بهم می زنی چشمم خونریزی پیدا می کنه؟ در واقع، مادر نماد افرادی است که در زندگی شما مداخله کرده و از شما فردی می سازند که قدرت تصمیم گیری ندارد. دوست خوبم، اجازه ندهید دیگران به جای شما فکر کرده و اراده و خواست خودشان را بر مسائل شما اعمال نمایند. وقتی با فکر دیگران زندگی تان را می سازید نقش آشپزی را بازی می کنید که با ذائقه دیگران غذا می پزد.