سرور:

خواب دیدم مادر بزرگم که چند ماهی است فوت شده از پشت کمرش خار در آمده بود چیزی شبیه به خار پشت شده بود.

تفسیر:

خارپشت نماد پافشاری پرخاشگرانه روی عقیده و نظر خود است. به عبارت دیگر، فردی که انعطاف پذیری ندارد و حاضر نیست به هیچ عنوان واقعیت را درک کرده و خود را با آن تطبیق دهد. این شخص در برابر تغییرات رویه ای خصمانه و تدافعی دارد. فرض کنید، مادری صاحب دختران دم بخت و تحصیل کرده ای باشد. خانه آن ها وضعیت نامناسبی داشته باشد و آن مادر با این که می تواند خانه مناسب تری اختیار کند و برای دخترانش فرصت آمدن خواستگاران شایسته را فراهم آورد، در برابر چنین تغییری به دلایل غیرموجه مقاوت کرده و به این ترتیب، فرصت ازدواج را از دخترانش بگیرد. چنین شخصی در لاک محافظه کارانه خصمانه ای فرو رفته و به هیچ کس اجازه نمی دهد او را از آنچه صحیح می پندارد دور کند.

دوست خوبم، کمر نماد همت است و خار روی کمر همان طور که گفتم تعصب و پافشاری روی باورهای محافظه کارانه را نشان می دهد. پذیرش واقعیت ها و تغییر شرایط زندگی گاه می تواند رهایی بخش باشد.