Woman-showing-stop-sign-via-Shutterstockباران:

خواهرم خواب دیده دو مار در خانه مان هستند و می خواهند به او حمله کنند که پدرم آنها را می کشد. خواهرم جنازه آنها را با  خاک انداز میخواهد جمع کند که ناگهان یکی از مارها که خودش را به مردن زده بود به سمت او میپرد.  خواهرم از ترس از  خواب میپرد.

تفسیر:

خواهرتان باید بیاموزد متکی به نفس بوده و قابلیت روبرو شدن با مشکلات و مسائل زندگی واقعی را بیابد.

مار نماد تهدید و مردن نماد بی اثر شدن است. پدر نقش حامی را بازی می کند. خواب نشان می دهد در زندگی مشکلاتی وجود دارند که می توانند دردسر ساز باشند. این که برای حل مشکلاتمان به دیگران اتکا کنیم، شاید در برخی مواقع مفید باشد، اما همیشه کارآمد نیست. مارهای مرده مسائل به ظاهر تمام شده هستند. اما، چه بسا مسائلی که تمام شده تلقی می شوند، ناگهان دوباره سر باز کنند و اگر آمادگی روبرو شدن با آن ها را نداشته باشیم، به ما آسیب برسانند.

یکی از مشکلات زنان جامعه ما، اتکا به دیگران است؛ یعنی زن وابسته بار می آید و در نتیجه قادر نیست خود امورش را به درستی اداره کند. زنی که وابسته دیگران می شود، روح و جسمش آمادگی لازم برای روبرو شدن با واقعیات دنیای بیرون را نمی یابد. چنین زنانی حتی هوشیاری لازم را نخواهند داشت و متوجه خطرات نمی شوند. طبیعی هم است. اگر آدم با مشکلات دست و پنجه نرم نکند، فرق مار با ریسمان را تشخیص نداده و ناگهان خود را گرفتار شرایطی ناگوار می یابد.