زن-خودباوریمهرناز:

خواب دیدم مامانم خونه ای خارج از کشور لب دریا خریده و از پنجره خونه می شه یه کشتی رو دید که مدام با حرکت باد میخوره به یه لنگر گاه سیمانی. این خونه ۳ تا حموم داشت که یکیش وسطش حوض داشت که من به مامانم گفتم چه خوب میشه اینجا رو استخر کنیم. همون لحظه از آبراه حموم که وصل بود به دریا و از دریا آبش تامین می شد، دوتا ماهی اومدن بیرون که خیلی تپل بودن یکی نارنجی یکی آبی. من ماهی آبی رو با دستم گرفتم ولی چسبید بهم، منم دوباره ولش کردم تو آب. همون موقع جریان آب با خودش کلی تخم ماهی آورد تو حموم خونه که بیشتر شبیه عروس دریایی بودن ولی خیلی ریز بودن و گلبهی رنگ.

تعبیر خواب :

وقتش رسیده کشتی زندگی را از لنگرگاه جدا کرده و وارد دنیای واقعی شوید. هیچ نهنگی در استخر جا نمی گیرد.

تعبیر خواب کشتی و تعبیر خواب ماهی

دوست خوبم، کشتی خود شما را نشان می دهد که با وجود توانایی های ذاتی هنوز جسارت ورود به دریای زندگی را نیافته اید. دو ماهی نیز اشاره به دو سوی منطق و احساس شما دارند که می خواهند تا ذهنتان را از محافظه کاری آزاد کرده و ریسک پذیر شوید. به نظر شما آیا می توان بدون ریسک پذیری موقعیت زندگی را بهبود بخشید؟

تعبیر خواب تخم ماهی

تخم ماهی ها نیز حکایتگر همین معنا هستند و به ظرفیت های شما اشاره دارند که برای بروز یافتن و بلوغ یافتن باید به آن ها فرصت دهید. دوش آب سرد بگیرید و رها شوید از وسواس ها و بیم های بازدارنده و با شجاعت و خودباوری به سمت فرصت هایی بشتابید که در پهنه محیط بیرون انتظارتان را می کشند.

 

تعبیر ماهی (معنای دقیق) :