pearlنرگس:

خواب دیدم صدف خریدم اما موقع شستن برای پختن آن ها یک آب غلیظ از داخلشان میاد بیرون که بنظر من قرار بوده مروارید بشه. اون آب غلیظ درون آب تبدیل به دو ماهی کوچک شد. البته حرکت اون مایع غلیظ و تبدیل شدنش به ماهی مثل حرکت اسپرم بود.

تفسیر:

به خودتان زمان بدهید و تجربه کسب کنید تا به آن هدف والایی که دارید برسید.

صدف نماد گوهری است که برای کامل شدن نیاز به زمان دارد. پختن نیز فرآیندی نیازمند زمان  است و همین  طور بچه‌ ماهی‌ها که برای بزرگ شدن نیازمند زمان هستند. بنابراین، لزوم زمان دادن مهمترین پیامی است که رویا برای شما دارد. اما، فقط همین نیست، شستن به معنای  پاک کردن است و شما باید ذهنتان را از فکرهای نادرست پاک کنید و بپذیرید با توانایی یا ظرفیت خوبی روبرو هستید که اگر برای آن به اندازه کافی وقت بگذارید، به نتیجه مورد نظرتان دست خواهید یافت.

نحوه مشاهده دقیق و موشکافانه‌تان  در رویا، نشان می‌دهد متوجه قضایا هستید اما باید این آگاهی‌تان را ملکه ذهنتان کنید. عدد دو نیز نمایانگر تمامیت و یکپارچگی است؛ زیرا دو اشاره به سوی چپ و راست یا دقیق‌تر بگویم عقل  و احساس دارد. بنابراین در مسیر رشد آن ظرفیت همتی همه جانبه نیاز است. جالب این که ماده لزج اسپرم  شکل، بدل به ماهی می‌شود. ماهی  نماد تجربه کسب کردن است.

دوست عزیز، صبور باشید، زمان بدهید و تجربه کسب کنید تا به تدریج هدفتان دسترس پذیر شود.