بی دقتفرشته:

با شخصی قرار بود ازدواج کنم که نشد. خواب دیدم با اقوام به مراسم ختم او رفته ایم؛. اما متوجه شدم این آقا زنده است و می دیدمش. با یه لبخند غمگین فقط منو نگاه می کرد. یه دختری هم اونجا بود که ازش پرسیدم تو نامزد شی؟ گفت خانواده اش اینطور میگن. این خانم از دور زیبا و از نزدیک زشت بودن. خاله من به ما دو نفر شیرینی تعارف کرد که قسمت شیرین روی شیرینی رو من برداشتم و قسمت خشک و بی مزش رو این خانم. لطفا تعبیر خواب مرا بگویید. ممنون.

تعبیر خواب :

کارها را بدون تامل انجام می دهید و در نتیجه به مشکل بر می خورید. آیا این طور نیست؟!

تعبیر خواب مراسم ختم کسی که زنده است و دختری که از دور زیبا و از نزدیک زشت است،  نشان می دهند نگاه شما به مسائل بسیار کلی و فاقد دقت لازم است. طبیعی هم هست که وقتی آدم چیزی را درست نشناخته باشد، در برابرش مرتکب اشتباه شود. مادرتان قیچی می خواهد و شما برایش چاقو می برید یا وقتتان را صرف انجام کاری می کنید و بعد از کلی تلاش می بینید به هیچ رسیده اید؛ چون از راهش وارد نشده اید.

دوست عزیز، این که قسمت شیرین روی شیرینی را بر می دارید، آیا کار درستی است؟ به ظاهر بله، خوب این به نفع من است! اما نفع واقعی چیست؟ به فکر دیگران بودن و رعایت حال آنان را کردن یا مانند بچه ها دنبال خواسته های دل خود رفتن؟ زندگی را عمیق و با تامل بنگرید و کارهایتان را از سر درایت انجام دهید تا به جایگاه شایسته تان دست یابید.