زن-مستقلمریم:

خواب دیدم یه آقایی منو دزدیده و برده خونش. هر چی می گفتم بذار برم خونمون پیش مامانم نمی ذاشت برم. مثل یه دزد نبود و اذیتم نمی کرد و خیلی خونسرد بود .می شه تعبیرشو بگین و این که این تعبیر کی اتفاق میفته؟

تفسیر:

خودتان را رها نکنید، شرایط را نپذیرید. با خودتان نگویید همین است که هست کاریش نمی شود کرد.

دوست خوبم، هنگامی که خطاب به دزد می گویید بگذار پیش مامانم بر گردم، پناه امن می جویید؛ اما آیا فکر نمی کنید دیگر وقتش رسیده که نسبت به زندگی تان احساس مسئولیت بیشتری کنید؟ این که دزیده شده اید، یعنی آن گونه که باید باشید و آن جایی که باید باشید نیستید. برای مثال، نزدیک امتحانات است و خاله تان شما را با اصرار مسافرت می برد. طبیعی است که در چنان وضعیتی احساس آرامش نکرده که هیچ، اضطرابتان دم به دم بیشتر می شود.

در برابر توجیهات دیگران و فشارهایی که بر شما وارد می کنند تا خواستشان را تحمیل کنند بایستید و بدانید تا استقلال نفس نداشته باشید و استوار راه خودتان را در پیش نگیرید، روی آرامش واقعی را نخواهید دید.

مثال دیگری می زنم. جوانی که با شما ارتباط برقرار می کند و به ظاهر دوستتان دارد، اما آزادی ها و منشتان را می خواهد قصب کند، آیا می تواند مایه خوشبختی و آرامش خاطرتان شود؟ عمیق بیاندیشید و نگذارید دیگران برای شما و به جای شما تصمیم بگیرند.