تازه دیپلم گرفته بودم که امین به خواستگاری ام آمد. خواهر او همسایه ما بود و آن قدر از امین تعریف کرد که من شیفته اش شدم، آن قدر او را دوست داشتم که لحظه ای نمی توانستم دوری اش را تحمل کنم، اما هنوز مدت کوتاهی از برگزاری مراسم عقدمان نگذشته بود که متوجه شدم او قبلا به خاطر ارتکاب جرمی زندانی شده است ولی باز هم اهمیتی ندادم تا این که در همان دوران عقد اختلافات خانوادگی ما به خاطر برخی کارهای خاص همسرم آغاز شد.

دیگر تحمل نداشتم و نمی توانستم کسی به جز خودم را در زندگی او ببینم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از او جدا شوم. یک روز از او شکایت کردم و در حال گذراندن مراحل قانونی برای «طلاق» بودم که فهمیدم «باردار»هستم. با نتیجه آزمایش تمام راه ها به رویم بسته شد از طرفی هم آبرویم در خطر بود و نمی توانستم از این ماجرا به کسی چیزی بگویم. این بود که از گرفتن طلاق منصرف شدم و به زندگی با او ادامه دادم ولی نامزدم کارهای خلاف خود را ترک نکرد به ناچار پدر ومادرم جهیزیه ای فراهم کردند و زندگی مشترک ما زیر یک سقف ادامه یافت.

پس از آن دوباره همسرم به خاطر ارتکاب جرم دیگری روانه زندان شد و تنها کسی که هر روز از پله های دادگستری بالا و پایین می رفت من بودم.تا این که ماه ها بعد او از زندان آزاد شد ولی در همین اثنا متوجه شدم که او با زن دیگری نیز ارتباط دارد. او در برابر اعتراض من گفت آن زن را طلاق می دهد ولی امروز فهمیدم که آن زن هم مدارکی برای اثبات زوجیت خود با امین به دادگاه ارائه کرده است. زن ۲۷ساله که دختری ۸ساله نیز دارد، گفت: اگرچه او خیلی مرا کتک می زد و دنبال کارهای خلاف بود ولی باز هم من عاشقش بودم تا این که چند روز قبل زن ناشناس دیگری به محل کار شوهرم آمد و من از این موضوع ناراحت شدم در همین هنگام همسرم مرا تهدید کرد و قصد داشت مرا کتک بزند که ناگهان با چاقویی که دستم بود او را هل دادم ولی کارد به سینه اش خورد و جان سپرد.

 

منبع:روزنامه خراسان