hnmزن-استرس:

خواب یکی از مردهای فامیل که چند سالی هست فوت کرده رو دیدم که چند تا نون داغ و تازه در دستش بود و دو تا از نون ها رو به من داد ( در حالی که من در خواب می دونستم فوت کرده و حتی می ترسیدم از دست اون نون بگیرم ) و من به اون گفتم من رو دعا کنید ، تعبیر خواب من چیست ؟

تفسیر:

ذهنتان را از ترس ها و نگرانی ها بشویید و به واقعیاتی که می بینید اتکا کنید. این روش اهل علم است.
دوست خوبم، تعبیر خواب شما از این قرار است.دعا یعنی طلب چیزی را در آینده کردن و یک وجه آن پیشبینی آینده است. در حقیقت زمانی که در رویا به آن مرد می گویید برایم دعا کن، ترس از مرده و گرفتن چیزی از او و تبعات آن را نشان می دهید. به راستی آیا تبعاتی خواهد داشت؟!
برای پاسخ به این پرسش باید به واقعیاتی که در اختیار داریم استناد کنیم: مرده به شما نان داغ می دهد! راستی چرا داغ؟ نان داغ نمایشگر بهره ای سلامت و زنده است که روزانه از آن برخورداریم. عدد دو هم دو سویه منطق و احساس آدم را نشان می دهد و در حقیقت نان داغ به شما نشان می دهد زندگی سرجایش هست، چرا باید احساس بدی داشته باشید؟ و چرا باید گمان بد به خود راه دهید؟
دوست خوبم، احساسات و دلواپسی های نادرست را از زندگی تان دور کنید و به جای حدس و گمان زدن به مستنداتی که در اختیار دارید اتکا کنید. به این ترتیب، آرامش و تعادل به زندگی شما باز می گردد. البته مرده کسی است که دیگر مجالی برای بهره بردن از نان داغ ندارد؛ اما که شما زنده هستید، پس به جای اضطراب های بی جان قدر فرصت زندگی را نیک بدانید.

 

تعبیر نماد (معنای دقیق):