گرانی-برقبا تصویب دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، متوسط قیمت فروش هر کیلو وات ساعت بدون تغییر ساختار تعرفه از ۴۳۰ ریال به ۵۳۳.۲ ریال افزایش می‌یابد.
به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات دولت در مورد افزایش قیمت فروش هر کیلووات ساعت توسط وزارت نیرو را برای اجرا به وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
هیأت وزیران در جلسه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۴۶۷۶۱/۹۲ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ وزارت نیـرو و به اسـتناد مـاده (۱) قانـون هدفمـند کـردن یارانه‌ها ـ مصوب۱۳۸۸ـ تصویب نمود:
به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از اول بهمن ماه سال ۱۳۹۲، متوسط قیمت فروش هر کیلو وات ساعت را بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها از چهارصد و سی (۴۳۰) ریال به پانصد و سی و سه ممیز دو (۵۳۳/۲) ریال افزایش دهد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری