ریسکفرشته:          

خواب دیدم رفتم یه جایی مهمونی که همه دوستان و بستگان آنجا هستند؛ ولی اکثر اونها دارند با مارهای کوچکی بازی می کنند و من فقط جیغ می کشیدم و می خواستم فرار کنم و تعجب کرده بودم که این همه مارهای کوچک تو دست اینها چیکار می کنه؟

تفسیر:

به احساستان اعتماد کنید. واقعا صحیح نیست که برای رسیدن به شادی بخواهیم دست به اقدامات خطربار بزنیم. از چنین رویه هایی اجتناب کند و خویش را مصونیت بخشید.

مارهای کوچک اشاره به کارهای مخاطره آمیز دارد و وقتی در مهمانی با مار بازی می شود، یعنی افراد برای لذت بردن و تفریح کردن دست به اعمال مخاطره آمیز می زنند. یواشکی از مدرسه جیم شدن و به سر قراری رفتن می تواند به مصیبت بیانجامد. متاسفانه در جامعه ما فرهنگ مرزهای امنیت خود را از دست داده و جوانان بدون اعتنا به عواقب کارهایی که می کنند دست به اقدامات ماجراجویانه می زنند.

واقعا لازم است اینجا بدانید که نباید هم رنگ جماعت شد. ممکن است به شما انگ بزنند، بگویند قدیمی، بگویند امل و… به امل بودنتان افتخار کنید. هوشیار باشید و بدانید به روز بودن همیشه هم خوب نیست.