زندگی-مرد آرش:
سلام
چند وقت پیش خواب دیدم که در صف انتظار دستشوئی عمومی هستم و وقتی وارد محوطه آن شدم آنجا را بسیار کثیف و بی در و پیکر دیدم طوریکه کفش من کثیف شد. برای استفاده از دستشوئی پشیمان شده و به طرفی دیگر در انتهای آن محل به راه افتادم که در آنجا به یکباره فضا عوض می شد و بسیار تمیز و مانند یک مکان ورزشی قدیمی و با تخت های فرش شده بود.
لطفاً تعبیر آن را بفرمائید.

تفسیر:

خواب زیبایی دیده اید. مکان ورزشی قدیمی و مفروش در حقیقت اشاره به انسان هایی دارد که جایشان چقدر خالی است، چقدر گاه آدم دلش هوای آن روزگارانی را می کند که اسم مرد می آمد، پشت آدم می لرزید.
دوست خوبم، همچون نیاکانتان بیاموزید جلوی نیازهایتان را آنجایی که جای مناسبی برای برآورده شدنش نیست بگیرید. فضای ورزشی در حقیقت لزوم خویشتن داری و تمرین نفس را نشان می دهد. حتی گاه نیازهای اولیه ما نیز به درستی برآورده نمی شود و در چنان شرایطی باید تحمل کنیم و با خویشتن داری فضا را به سمت بهبود پیش ببریم. برای مثال، خسته از سر کار بر می گردید و تازه با بهانه گیری های همسرتان روبرو می شود. مجالی برای استراحت نیست! بله، روحی بزرگ و مردی کارآزموده می داند همسرش، فرزندانش و … نیز نیازهایی دارند و شاید به اندازه او خوددار نباشند. پس علی رغم همه خستگی ها دست نوازش بر سرشان می کشد.
روحتان را در برابر مشکلات قوی کرده و بیاموزید هرچند بعضی چیزها حق طبیعی به نظر می رسند، اما انسان برای خیری بزرگتر باید آن ها را نادیده بگیرد و تحمل کند.