عقل-تشخیصراضیه:

خواب دیدم ولادت امام رضاست و من هم تو حیاط حرم بودم و گنبدو دیدم. تو حرم یا جایی رو تزیین کرده بودند و عده ای اونجا بودند. وقتی اونجا رسیدم، دیدم رو زمین پر از شیرینی است و یه آقایی بهم انار دادن. انار رو باز کردم، سفید بود ولی یه قسمتش قرمز بود که اون قسمت قرمز رو خوردم.

تفسیر:

مراقب باشید جلوه زندگی و کلیشه های فرهنگی گرفتارتان نکند. البته رویا نشان می دهد شما حواستان هست و می توانید خوب و بد را از هم تشخیص دهید.

امام رضا فردی بود که کلیشه ها را شکست و به تمام زیبای افسونگر دنیا پشت کرد. او اسیر باورهای رایج زمانه نشد. در حالی که تولد نماد نو دیدن است، مراسم گرفته شده باورهای رایج را نشان می دهد. باورهایی که در رنگ دنیا گرفته و از کثرت شیرینی های روی زمین می توان دریافت آغشته به اسراف و دنیاخواهی است. اما، مرد به شما چیزی می دهد. هنگامی که نماد ها به صورت انتزاعی مطرح می شوند، مرد بعد عقلانیت را باز می تاباند. جالب اینجاست که انار به دلیل دانه دانه بودن، می تواند نماد عقلانیت و تفکیک سره از ناسره باشد.

شما دانه های قرمز را می خورید و از سفیدها می گذرید تا نشان دهید قادر به شناخت امر پخته و سلام از متشابهات و امور شبه درست هستید. دوست خوبم، مراقب ذهنتان باشید و همچون پیشوای هشتم شیعیان عمل کنید: اجازه ندهید ظاهر
زیبای مسائل پرده غفلت بر قدرت شناختتان بکشد. شیرینی های دنیا بدجور می توانند انسان را به ورطه خطا بیافکنند.