مصممزهرا:

سلام من چند شبه خواب ازدواج می بینم. اولین شب خواب دیدم که روز عروسی کارهام عقب مونده و با شوهرم حرف می زنم اسمشم گفتم حمید و شب بعد خواب دیدم که کسی ازم خواستگاری می کنه و خواستگار دکتره. دیشب هم خواب دیدم که روز عروسی قالم گذاشتن و اسم طرف هم علی بود. چه تفسیری می تونه داشته باشه؟

تعبیر خواب :

از حالت سستی و رخوت خارج شوید و در کارهایتان جدیت پیشه کنید تا به جایگاهی شایسته وجودتان دست یابید.

تعبیر خواب ازدواج و تعبیر خواب حمید

ازدواج مهمترین رخدادی است که در زندگی انسان پیش می آید و مراسمی برنامه ریزی شده است. بنابراین، زمانی که کارهای عقب افتاده دارید، نشان می دهد در برنامه ریزی و عمل به آن ها گرفتار مشکل هستید. در واقع، آنگونه که باید کارهایتان را جدی نمی گیرید و در انجام تکالیفتان سستی به خرج می دهید. در خواب شما، حمید تلنگر روح است. حمید یعنی ستوده و ستایش شده و وجود را نشان می دهد که آنچنان بی نقص رفتار می کند که مورد ستایش دیدگان و عقل ها قرار می گیرد.

دوست خوبم، اگر زندگی تان را دریابید و در انجام امورتان کمی جدیت نشان دهید، مطمئنا ظرفیت خوبی برای اوج گرفتن و دیده شدن دارید. پس، از خواب بیدار شوید!

تعبیر خواب دکتر و تعبیر خواب علی

اما، در دیگر خوابهایتان دکتر اشاره به کسی دارد که باعث تسکین رنج دیگران می شود و علی نماد عمل کننده به عهد است. خویشتن را با این ویژگی ها آراسته کنید و به انسانی تبدیل شوید که دیگران به وجودتان افتخار کنند.