4cf4511414-aksessuary-beret-the-purple-grape-berries-n4114ناهید:

خواب می دیدم رفتم به یه مغازه میوه فروشی. میوه های زیادی اونجا بود. منم یه خوشه بزرگ انگور بنفش بر می داشتم و تو دستام فشار می دادم ، جوری که دستام از شیره اش به هم می چسبید.

تفسیر:

ناکام می شوید زیرا از دست رنج زحماتتان به درستی بهره نمی برید و با بی تدبیری همه چیز را خراب می کنید.

مغازه نماد داشته هایی است که می توان عرضه کرد و میوه فروشی فرصت هایی است که در اثر کار و تلاش پی گیرانه نصیب آدم می شوند تا با عرضه کردن آن ها به لذت سکر آوری دست یابد. انگور بنفش نشان می دهد اگر در مسیر درست به اهدافتان جامه تحقق بپوشانید، لذتی رمزآگین و فرای تصور عایدتان می شود؛ اما شما چه می کنید: خرابش می کنید.

دلتان را قوی کنید، عرضه کننده خوبی باشید و نشان دهید سزاوار بهترین ها هستید. دوست خوبم، نویسنده خلاقی که بهترین آثار را می نویسد، اما هیچگاه آن ها را منتشر نمی کند، لذت تحسین شدن را از خود دریغ داشته است. به خودتان و ظرفیت هایتان باور کنید و به جای در خود شکستن، آن ها را بروز دهید و آن گونه که شایسته است بدرخشید.