آدم ها شکست می خورند؛ زیرا نقص هایی دارند که به آنها اجازه عبور از موانع را نمی دهد؛ اما آیا تا کنون از خود پرسیده ایم دلیل شکست این آدم ها سختی موانع بوده، نقص هایشان بوده یا طرز تلقی که از کاستی های خود داشته اند؟!
کودکی ده ساله که دست چپش در یک حادثه رانندگی از بازو قطع شده بود، برای تعلیم فنون رزمی‌ جودو به یک استاد سپرده شد. پدر کودک اصرار داشت استاد از فرزندش یک قهرمان جودو بسازد. استاد پذیرفت و به پدر کودک قول داد که یک سال بعد می‌تواند فرزندش را در مقام قهرمانی کل باشگاه‌ها ببیند.
در طول شش ماه استاد فقط روی بدنسازی کودک کار کرد و در عرض این شش ماه حتی یک فن جودو را به او تعلیم نداد. بعد از شش ماه خبر رسید که یک ماه بعد مسابقات محلی در شهر برگزار می‌شود. استاد به کودک ۱۰ ساله فقط یک فن آموزش داد و تا زمان برگزاری مسابقات فقط روی آن تک فن کار کرد. سرانجام مسابقات انجام شد و کودک توانست در میان اعجاب همگان، با آن تک فن همه حریفان خود را شکست دهد. سه ماه بعد کودک توانست در مسابقات بین باشگاهها نیز با استفاده از همان تک فن برنده شود. وقتی مسابقات به پایان رسید، در راه بازگشت به منزل، کودک از استاد راز پیروزی‌اش را پرسید.
استاد گفت: دلیل پیروزی تو این بود که اولا به همان یک فن به خوبی مسلط بودی. ثانیا تنها امیدت همان یک فن بود و سوم اینکه تنها راه شناخته شده برای مقابله با این فن، گرفتن دست چپ حریف بود، که تو چنین دستی نداشتی.
یاد بگیر که در زندگی، از نقاط ضعف خود به عنوان نقاط قوت استفاده کنی. راز موفقیت در دیدن واقعیت موانع، واقعیت نقاط ضعف و راه های شدنی برای رسیدن به اهداف است. انسان زمانی که خارج از پندارها محدودیت های خود را شناخت، می تواند فرصت های موجود را نیز شناسایی کند. هنگامی که حافظه ضعیفی داریم، می توانیم سیستم یادداشت برداری را جایگزین کنیم و زمانی که قدمان کوتاه است و آرزوی حضور در تیم های بزرگ والیبال را داریم، می توانیم بختمان را در پست پاسور جستجو کنیم.

مهم این است که گوشه تاریکی اتاقمان متوقف نشویم. نقاط ضعف باعث مسدود شدن راه هایی می شوند، بسیار خوب، اما توجه کنیم، اگر درهایی بسته می شوند، راه برای عبور از درهای جدیدی گشوده می شود. درهایی که به جایی ما را هدایت می کنند که در آنجا منحصر به فرد هستیم.