انتقال-اعتبار-موبایلﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره ۱۸۳ خود ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻋﺘﺒﺎر از ﺗﻠﻔﻦ‌ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه دائمی ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ‌ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﻋﺘﺒﺎری را ﺑﺮرسی کرد.

در جریان این بررسی، ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ (۵۰۰) رﻳﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺑﺎر اﻧﺘﻘﺎل اﻋﺘﺒﺎر از ﺗﻠﻔﻦ‌ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه دائمی ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ‌ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﻋﺘﺒﺎری ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ شد.

اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ۱۱ اسفند ۹۲ لازم الاجرا شده است.

 

منبع:مهر