طلا-دزدمژده:

با سلام و عرض ادب
خواب دیدم طلاهایم را برده اند و همسایه ها گفتند دزد اومده و من با ناراحتی از خواب پریدم.

تفسیر:

چه کسانی به شما گفتند دزد آمده است؟ بله، همسایه ها، یعنی طلا و جواهرات واقعی شما.
دوست خوبم، انسان هایی که اطراف شما هستند، دوستان، آشنایان و اعضاء فامیل این ها ثروت واقعی شما هستند. قدر داشته هایتان را بدانید و اجازه ندهید غفلت یا تنگ نظری شما را از موهبت داشتن آن ها محروم کند.