همسر-تعامل-گفتگوتلاش نکنید همسرتان را آن گونه که خود می خواهید بسازید؛ زیرا هنگامی که در موضع ساختن قرار می گیرید، خود را محق می بینید و در بهترین حالت در همسرتان تغییراتی ایجاد می کنید که با شخصیت او هماهنگ نیست و باعث می شود تضادهای درونی او تعمیق شود.

به جای تلاش برای ساختن، به گفتگو و تعامل مثبت با همسرتان بپردازید و به یکدیگر کمک کنید تا مددکار ارتقاء شخصیت هم شوید. به این ترتیب، شخصیت مستقل هر کدامتان در مسیر رشد قرار گرفته و دامنه تضادهای درونی هر دوی شما کاهش می یابد.