حمید:

درکشور دیگری بودم ومردم و حیوانات آنجا جمع بودند. به یکباره گوراسبهای پخته به میان جمعیت آورده شد که به آن لذیذترین غذای پروتریکایی می گفتند. همه من جمله حیوانات نظیر اسب و خروس نیز از گوشت پخته شده می خوردند!

تفسیر:

مراقب مرام و شخصیت خودتان باشید و اگر در موقعیت متفاوتی قرار می‌گیرد، تحت شرایط محیط هم رنگ جماعت نشوید.

کشور دیگر اشاره به محیطی با الزامات یا شرایط خاص خود دارد. مثلا، شما را به یک پارتی دعوت کنند که کاملا وضعیت با زندگی نرمال فرق دارد. پروتریکا ارزان ترین مرکز گردشگری و نماد محیطی برای لذت بردن است و گوراسب پخته را که همه جانواران می‌خورند یعنی هر غریزه‌ای آزادی تام و تمام بیابد تا خود را بی هیچ منعی بروز دهد. فرض کنید در آن پارتی کذایی، از سرو شراب تا مواد مخدر تا انواع خوشی‌ها وجود داشته باشد. آیا شما باید اصول اخلاقیتان را زیر پا  گذاشته و با آنان هم آوا شوید؟

دوست خوبم، محیط‌ها به ویژه محیط‌های رفاقتی می‌توانند فشار مضاعفی برای اثرگذاردن بر ما و تغیر رفتارمان ایجاد کنند. اگر با وضعیت‌هایی روبرو هستید که احساس می‌‌کنید، ارزش‌های انسانی  و اخلاقی شما را می‌‌خواهد مخدوش کند، از آن فضا فاصله گرفته و اگرنمی‌توانید، لااقل مراقبت کنید، آلوده نشوید.