همیشه تازه بمان

همیشه تازه بمان

خانواده-همسرعادی شدن روابط از جمله آسیبهای جدی است که میتواند حتی به طلاق منجر شود. این آسیب میتواند دلایل روانشناختی درون خانواده یا خارج از خانواده فراوانی داشته باشد که راهحلهای متفاوتی را ایجاب میکند. در آغاز زندگی مشترک، تجربههایی وجود دارد که هر دو زوج خیلی روی آنها وقت میگذارند و خیلی عمیق به آنها توجه میکنند. تجربههایی مثل زندگی دو نفره، نوع پوشش، نوع رفتار و روابط جنسی. خانمها سعی میکنند لباس مرتب داشته باشند، آرایش داشته باشند، سفره زیبایی بچینند، چای یا نوشیدنی آماده دارند. در مقابل مردها هم سعی میکنند گل بخرند، به همسرشان کمک کنند، تشکر کنند، از همسرشان تعریف کنند و با کلمات ابراز احساسات کنند. ولی معمولاً بعد از گذشت دو سه سال اول زندگی و ورود بچه به زندگی آنها، زوجین فراموش میکنند که خودشان رکن زندگی هستند. آنها دیگر وقتی برای حرف زدن و با هم بودن نمیگذارند و به نظر میرسد که فقط بهخاطر بچهها دارند زندگی میکنند.

خانمها دیگر لباسهای متنوع نمیپوشند، حوصلهای برای رسیدن به خود ندارند، دیگر خبری از سفرههای زیبا نیست و قابلمه مستقیم به سر سفره میآید.

مردها هم دیگر فراموش میکنند که همسرشان به تشکر و تعریف و تمجید از آنها نیاز دارند. این روال باعث میشود که به مرور زن و مرد آنقدر از یکدیگر دور شوند که یادشان میرود روزگاری همدیگر را دوست داشتند.

به نظر میرسد این پدیده، یعنی عادی شدن روابط و از دست رفتن جذابیت زندگی مشترک، علتهای متفاوتی داشته باشد. یکی از این علتها، افسانهسازی ذهنی در مورد زندگی مشترک است. در واقع زوجین تصورات کمالگرایانهای در مورد زندگی مشترک دارند که از قبل از ازدواج با خودشان به خانه بخت میآورند. وقتی که واقعیت زندگی چیزی غیر از این تصورات را نشان میدهد، به همین دلیل آنها کم کم ساختن رویاهایشان را فراموش میکنند و به واقعیتهای محتوم تن میدهند.

 غیر از این، دلیل دیگر میتواند اسنادهای بیرونی باشد. به این معنی که ما دلیل اتفاقهای زندگی زناشوییمان را بیرون از رفتارهای خودمان بدانیم. در واقع ما دلمان میخواهد به نحو معجزهآسایی همهچیز خوب و رمانتیک باشد، در صورتی که خود ما هستیم که این جذابیتها را باید بسازیم و ادامه دهیم. به قولی زندگی و عشق مثل گیاهی است که اگر میخواهیم همیشه سبز و تازه باشد، باید به آن آب بدهیم و به آن رسیدگی کنیم.

برای اینکه جذابیت همسران برای یکدیگر حفظ شود، راهکارهای زیر مفید است:

زمانی در هفته را برای خودتان در نظر بگیرید

شما احتیاج دارید که زمانی برای خودتان باشید، یعنی تنها به خودتان و خودتان فکر کنید. این زمان میتواند هفتگی باشد. باید با هم توافق کنید و یک وقت فراغت مشترک تعریف کنید که در آن فقط به خواستههای همدیگر اهمیت دهید و نه چیز دیگر.

با هم و بدون بچهها بیرون بروید

بسیاری از زن و شوهرهای بچهدار فکر میکنند که باید زندگیشان را وقف فرزند یا فرزندانشان کنند و دیگر حق ندارند که دونفری تفریح کنند، در صورتی که اتفاقاً به خاطر بچهها هم که شده باید روابط مثبت همسران حفظ شود. پیشنهاد میشود که حتماً زمانی را در نظر بگیرید و بدون حضور بچهها با هم بیرون بروید، قدم بزنید و حرف بزنید. این کار میتواند بسیاری از خاطرات خوش را دوباره زنده و شما را مثل روزهای اول ازدواج عاشق هم کند.

همیشه حرفهای تازهای داشته باشید

برای اینکه با هم حرف بزنید، همیشه باید حرف تازه و نویی داشته باشید. به همین خاطر حتی اگر شده در حد یک لطیفه یا خبر جدید حرف تازه داشته باشید که برای همسرتان تعریف کنید.

طوری زندگی کنید که انگار تازه ازدواج کردهاید

لباسهای جذاب بپوشید، به خودتان برسید و برای رابطه جنسی اهمیت قائل باشید. مثل این رفتار کنید که انگار تازه عقد کردهاید و همسرتان همیشه برایتان یک فرد شگفتانگیز کشف نشده است.

منبع:مجله سپیده دانایی