زبان-خدا-شراببا دو تن از همکاران بودیم. بحث آبجو خوردن پیش آمد. گفتم خوردنش صحیح نیست. گفتند چرا؟ گفتم چون کعبه نماد عقل محض است و خدا عقل محض است… با خنده میان حرفم پریدند که کعبه عقل محض است؟ گفتم بله شکل مکعب آن نماد عقل محض است.

برایشان داستان آندره مالرو، وزیر فرهنگ ژنرال دوگل و نویسنده رمان مشهور ضد خاطرات، را نقل کردم که مدتی رهبانیت پیشه کرده بود. گذرش به فلورانس می افتد و با دختر زیبایی آشنا می شود. قصد رفتن سر قرار را دارد که می بیند دلمه چرکینی بر چهره اش ظاهر شده است. نزد دکتر می رود، می گویند دلیلی پزشکی برای آن نمی توانند بیابند و احتمالا ریشه روانی دارد. آندره مالرو نقل می کند: به محض آن که پایم را از فلورانس بیرون گذاشتم، آن دلمه از بین رفت.

برایشان گفتم، کسانی که کمی تزکیه نفس می کنند، خدا به آن ها توجه نشان می دهد و چون بخواهند راه خطا پیشه بگیرند، به آن ها نهیب می زند و علائمی نشان می دهد تا آگاه شوند. گفتم، فردی از آشنایان و اهل دلبستگی به حق مدت ها اهل شراب خودن بود و هر بار خدا او را نهیب می زد و گوش نمی داد تا آخرین بار چنان درد وحشتناکی وجودش را فرا می گیرد که مرگ را جلوی چشمان خود می بیند و در می یابد، باید فرمان ببرد. همین فرد در موضوع ترک سیگار نیز با چنین نهیب و درشت رفتاری خدا روبرو می شود و تا گلویش به تنگ نمی آید، حقیقت حرام بودن سیگار را نمی پذیرد… و از این دست واقعیات برای اهل ایمان بسیار رخ داده است.

خدا عقل محض است و شراب ناقص عقلانیت و در نتیجه از منظر الهی مردود است… در این گفتار بودم که خنده سر دادند و ایراد گرفتند که این عقل محض چیست؟ در همین اوضاع، گوشی همراهم از دستم افتاد. آن را برداشتم و گفتم عقل محض یعنی این! گوشی موبایل نماد کانال ارتباطی و لزوم خواست طرف رابطه برای شنیدن است. زمانی که نمی خواهید بشنوید، هرگز نخواهید شنید. خنده کنان راهشان را گرفتند تا بروند. گفتم، خواهید دید…

در نیافتند، هنگامی که در معرض زبان الهی قرار می گیرند، دام خداوند سر راهشان گسترده شده و دیگر انسان های دیروز نیستند. یا در قعر فرو می افتند یا با تازیانه الهی خویش را از نیستی بالا می کشند.