digarkhahi-manمحمد:

خانم متاهل وخانه داری از اقوام، یک روز ظهر خواب دیده اند در خانه پدری ام (که سه ساله فوت شده اند) هیئت عزاداری دعوت هستند و پدرم مشغول نگهداری ومواظبت از گوسفندانی هستند؛ ولی من نگران پذیرایی از میهمانها هستم. پدرم در حال مواظبت از گوسفندان، می گویند اگه گوسفندان را از دست بدم، تمام مالم از دست می رود.

تفسیر:

دیگرخواهی یکی از ارزشمندترین صفات انسانی است. انسان ها زاده می شوند و در کنار هم قرار می گیرند و فرصت می یابند که خویش را بروز دهند. بسیاری از آدم ها حکایت گوسفندانی هستند که پی رفع نیازهای خودخواهانه می روند و جز خویش نمی بینند؛ اما عده ای از این دایره تنگ خارج شده و به سمت برآوردن احساساتی عمیق و متعالی حرکت می کنند.

حسین نماد دیگرخواهی و نثار جان برای حق است. در رویای فوق، نمادهای حسین و مهمانی در کنار هم می نشینند. بنابراین، رویا روح از خود گذشتگی را پیش نیازی برای تامین رضایت خاطر دیگران می داند. آیا می توان بدون رهایی از دنیاخواهی به دیگران بخشید و از بخشش خود احساس شادکامی کرد؟ خوش به حال کسانی که رضایت خاطرشان را در رفع نیاز دیگران می بینند.

اما، مرگ داستان فرصت است. هنگامی که مرده ای را در خواب می بینیم، یعنی باید به فرصتی که داریم فکر کنیم؛ زیرا مرده نماد از دست رفتن فرصت برای زیستن و عمل کردن است.

دوست خوبم، شما با پدر مرحومتان اختلاف مشرب دارید. در شما، احساسات دیگرخواهانه تکامل یافته و نسبت به نیاز دیگران احساس مسئولیت می کنید. آن خانم محترم نیز باید بیاموزد تا در این دنیاست، بکوشد خویش را از تنگ چشمی های دنیایی فارغ کرده و به احساسات متعالی و انسانی بها داده و غم از دل دیگران بردارد.