وزارت-علومشورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، میزان افزایش شهریه مقاطع تحصیلی دوره‌های نوبت دوم و مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی الکترونیکی‌(‌مجازی) و دانشگاه‌های دولتی مجری دوره‌های الکترونیکی را تا میزان ۲۵درصد نسبت به شهریۀ سال گذشته و در کلیه مقاطع در پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی  تا حداکثر ۲۰% نسبت به شهریه سال گذشته تصویب کرد.

براساس تصویب این شورا ،شهریه سال تحصیلی۹۵-۹۴ و پس از آن برای کلیۀ مراکز آموزش عالی دولتی وغیردولتی باید توسط هیئت امنای آن‌ها تعیین شده و حداکثر تا پایان اسفند ماه ۹۳ مصوبات هیئت امنا برای درج در دفترچه راهنمای آزمون سازمان سنجش آموزش کشور به دفتر گسترش آموزش عالی ارسال شود.

منبع:تسنیم