شادی-سلامت-روانآنها از دیگران سوء استفاده نمی کنند و اجازه نمی دهند کسی نیز از آنها سوء استفاده کند.

۱) آنها احساس خوبی در مورد خود دارند.

۲) احساساتی از قبیل ضعف،ترس، خشم،حسادت و احساس گناه نگرانی آنها را تحت سلطه ی خود نمی گیرد.

۳) آنها اجازه نمی دهند نا امیدی مسیر زندگی شان را تحت تأثیر قرار دهد.

۴) آنها نسبت به خود نگرش مثبتی دارند و قادرند گاه به خودشان بخندند.

۵) آنها توانایی های خود را نه تنها دست کم نمی گیرند بلکه خودشان و توانایی هایشان را دست بالا می گیرند.

۶) آنها به خودشان احترام می گذارند.

۷) آنها بیشتر مواقع احساس می کنند قادر به مقابله با موقعیت ها می باشند.

۸) آنها قادرند حتی از ساده ترین موارد زندگیشان لذت ببرند.

۹) آنها قادرند به دیگران عشق بورزند و در عین حال به منافع خوشان توجه کنند.

۱۰) روابط آنها رضایت بخش و پایدار است.

۱۱) آنها دوست دارند به دیگران اعتماد کنند و اعتماد آنها را نیز جلب کنند.

۱۲) آنها قادرند به تفاوت ها احترام بگذارند.

۱۳) آنها از دیگران سوء استفاده نمی کنند و اجازه نمی دهند کسی نیز از آنها سوء استفاده کند.

۱۴) آنها می توانند در گروهها ی مختلف عضو شوند و موءثر باشند.

۱۵) آنها نسبت به انسانهای دیگر احساس مسئولیت می کنند.

۱۶) آنها در مقابل مشکلات هر کاری که از توانشان برآید انجام می دهند.

۱۷) آنها مسئولیت های خود را می پذیرند و در قبال آنها صادق هستند.

۱۸) آنها برای آینده برنامه ریزی می کنند و ترسی از رویارویی با آن ندارند.

۱۹) آنها از تجربه ها و ایده های جدید استقبال می کنند.

۲۰) آنها از تمام استعداد های خود استفاده می کنند.

۲۱) اهداف واقع بینانه ای برای خود تعیین می کنند.

۲۲) قادرند در مورد خود تصمیم گیری کنند.

منبع: کلینیک آلومینا