قدرت-دانایی

قدرت دانایی

عنوان این یادداشت به زبان ساده یعنی تاکید بر قدرت شناخت. مشکلات غالبا ناشی از کمبود دانایی ما نسبت به مسائل است. زمانی که شناخت توسعه می یابد، راه حل مشکلات زندگی را به دست می‌آوریم و به رفع آنها نائل می‌شویم.

واقعیت ساده است،‌هنگامی که در ظلمات شب، چراغی به دست می‌گیریم، تاریکی را پس می‌زنیم. جایی که شناخت حضور داشته باشد، احتمال خطا بسیار کم می‌شود. به زندگی‌تان نگاه کنید، کجای کار می‌لنگد؟ کجا گرفتار معضلات دردآور شده‌اید؟ آیا مشکلات همانجاها خانه نکرده‌اند که شما در سردرگمی به سر می‌برید؟ یعنی به نوعی مشکل آنجاست که نمی‌دانید چه باید بکنید و چگونه امور را رتق و فتق کنید.

همه داستان همین است. گاه کلید کار این است که دست از پی گیری و سماجت برداریم. با امر نشدی روبرو هستیم و راه حل در این است که متوقف شویم و خود را خلاص کنیم. گاه راه حل در مسیری موازی است و ما همچنان در جاده‌ای ناممکن پیش می‌تازیم. گاه کلید مشکلمان فقط اندکی گذشت و یک لبخند ساده است، گاه… همه چیز با یک کلیک ساده خاتمه می‌پذیرد.

ایمان بیاوریم به این اصل بی‌همتا: پاسخ شب به نور جز گسست خویش نیست!