زن-پرخاشگرزهرا:

سلام ، من زن همسایه مان را که ۱۵ روز پیش فوت کرد و قبل از مرگش برای پسرش از من خواستگاری کرده بود را در خواب دیدم که در خواب مجددا به خواستگاری ام آمده بود و اصرار می کرد قبول کنم ولی پسرش را به حالت یک جوان ۱۹ – ۱۸ ساله عقب مانده ذهنی دیدم که اصلا شبیه پسر خودش نبود ، و خانواده ام کاملا عادی برخورد کردند ولی من با آن زن پرخاش کردم و او را از خانه بیرون کردم سپس خانواده ام از کار من ابراز خشنودی کردند .همزمان همسایه دیگرمان از پشت در مخفیانه داخل خانه ما را نگاه میکرد و ماجرا را دید، سپس با او هم پرخاش کردم که در نهایت با او آشتی کردم.
لازم به ذکر است که من در خواب نمیدانستم که او مرده و پسرش این شخص نیست.
خواهش می کنم سریع پاسخ دهید.

تفسیر:

هنگامی که دیگران مرتکب رفتار اشتباهی شده یا خواسته ای دارند که شما حاضر به پذیرش آن نیستید، یاد بگیرید که مخالفتتان را با زبانی سازنده و متین بیان کنید. دوست عزیز، پرخاشگری ارسال سیگنال های منفی است که دیگران را آزرده، حرمتشان را ضایع کرده و در نهایت انعکاس مخرب آن به سمت خودتتان بازگشت می کند.
زنی که فرزندش را به خواستگاریتان آورده در واقعیت مرده تا نشان دهد برخورد بد و اشتباه می تواند ارتباطی را برای همیشه قطع کند. اما، همانند آشتی شما با فرد دوم، باید به گونه ای اعتراض کرد که راه بازگشت باز باشد. می دانید فردی عقب مانده نماد کسی است که صلاح و مصلحت امور را تشخیص نمی دهد.
رویا تلاش دارد به شما بگوید، رفتارتان شبیه آدم هایی که ذهنشان درست کار نمی کند، نباشید. هوشمندانه و از سر درایت رفتار کنید و همواره خیر و مصلحت را در امور مد نظر قرار دهید تا بعد پشیمانی برایتان به بار نیاورد.