problemهنگامی که فرزندت در امواج رودخانه گرفتار می‌شود، پیش از پریدن به آب کتت را درآور؛ آن می‌تواند تو را گرفتار کند.

هنگامی که می‌خواهی به کار برای معاش خانواده‌ات بپردازی، آستین‌ها را بالا بزن؛ خط اتوی آن می‌تواند ذهنت را به ناکجا آباد ببرد تا بی‌حاصل شوی.

برای هر چیزی فلسفه آن را بجوی. چیزی بپوش که به تو کمک کند، چیزی را بپذیر که راه را برایت بگشاید. بسیاری از مواقع مشقت‌ها و رنج‌های ما ناشی از پوستینی است که در ان خزیده ایم و نوارهای سیاهی است که با آن دست و پایمان را بسته‌ایم.