افشین:

فرار می کردم. با ماشین دنبالم می کردن. درون خونه ای رفتم. پیرزن و پیرمردهایی رو دیدم که چشم هاشون چپ بود.توی اتاقی دختری زیبارو رو دیدم در لباسی مشکی با چشمهایی درشت و قهوه ای. خواستم ببوسمش از خواب پریدم.

تفسیر:

ناکامی های شما ریشه در فقدان تحلیل منطقی مسائل دارد. در واقع، شما به جای تامل کردن و با دقت بررسی کردن امور، به محض روبرو شدن با مسئله، آستین بالا زده و به آن ورود می کنید. تمام اساتید مدیریت بر این امر تاکید دارند که پیش از عمل باید فکر کرد. به تفسیر خوابتان بپردازیم.

ماشین وسیله نقلیه شخصی است که باید در مسیرهای معین شده حرکت کند. راننده مسئول به سلامت رساندن ماشین به هدف است. بنابراین، ماشین نماد عمل منطقی و کنترل شده می شود. شما از ماشین ها می گریزید، فرار به معنای اجتناب کردن است و در اینجا نشان می دهد حاضر نیستید مسئولیت ماشین زندگی تان را بپذیرید؛ بجای آن، بیشتر علاقه دارید سوار بر اسبی سرکش به هر سو بتازید.

زنان و مردان پیر نماد ناتوانی هستند. فرد پیر کاری از دستش ساخته نیست؛ و چشم لوچ ضعف در تشخیص را نشان می دهند. بنابراین، خواب می گوید ناتوانی هایتان به دلیل درست نگاه نکردن و تشخیص نادرست مسائل است.

در پرده آخر، به محض دیدن دختری زیبا (بی توجه به شرایط و لباس مشکی او) به سمتش می روید تا او را ببوسید؛ یعنی در عملکردتان پیروی از تشخیص ظاهری و بسیار سطحی دیده می شود. آیا صرف زیبایی یک دختر دلیلی برای احساس داشتن به اوست؟ آیا لباس سیاه نمی تواند دلیل عزادار بودنش باشد؟ آیا احساسات او نیز شما را طلبیده بود؟ و…

عملگراییتان را با عاقبت اندیشی مهار کنید و قدرت مشاهده و تحلیل مسائل را در خود تقویت نمایید.