Pessimist-leaderزهرا:

یک مهمانی بزرگ گرفتیم و کلی مهمان دعوت کردیم.همین که مهمونا اومدن من افتادم و دندان سمت راست بالا که کنار و پشت نیش است (نه پیش) شکست و تیکه تیکه با دست از دهانم دراوردم. دندان کناری این دندانم هم شکسته و لق شده بود. تو خواب حسم این بود که چشم نظره مهمونا باعث این بلا شده و خیلی ناراحت بودم.

تفسیر:

بدبینی باعث می شود فرد از دیگران فاصله بگیرد و فرصت های خوب برای شاد زیستن را از دست بدهد.

هنگامی که دل آکنده از منفی بافی شده باشد و آدم فکر کند بقیه بدخواه او هستند، همیشه حالت جبهه گیری گرفته ای دارد و اجازه برقراری ارتباطی مفید و سازنده را نمی دهد.

مهمانی جایی است که انسان ها از با هم بودن شاد می شوند؛ اما شما احساس خوبی نسبت به دیگران ندارید (چشم نظر مهمان ها). همین امر باعث می شود تا دندان های رابطه و بهره بردن از شرایط بشکند. دوست خوبم، دلتان را از افکار منفی پاک کنید و به دیگران اجازه دهید شما را دوست بدارند. از محبت خارها گل می شود.