کیانوش:

تو خونه مادربزرگم بودم. درست از قسمتی که از بچگی از اونجا می ترسیدیم ۴ موجود روح مانند با ماسک و چادر مادرم پایین آمدند. تو خواب تنها نبودم و از ارواح نمی ترسیدم. با روشن کردن چراغ ارواح ناپدید می شدند.

تفسیر:

زندگی تان را صرف خیال نکنید. یکی از بزرگترین تهدیدات تاریخی برای بشر، فرو رفتن در عالم خیال و تهی کردن زندگی از هستی واقعی است. برای مثال، بی شمار بوده و هستند انسان هایی که عمرشان را صرف خیره شدن به نقطه ای کرده و در میان توهمات زندگی شان گم شده اند.

دوست خوبم، کسانی که در خواب کنار شما هستند، نماد موجودات واقعی اند که می توان با آن ها ارتباط برقرار کرد، به آن ها داد و از آن ها ستاند؛ اما آن چهار موجود می توانند تصورات خیالی، دوستان مجازی یا هر چیزی باشند که عینیتی ندارد و شما را وقف خود می کنند تا عمرتان در هیچ بسوزد. عدد چهار نماد منطق و چادر مادر نماد محدودیتی است که شما در برابر جهان واقع درون آن ارتباط می پذیرید. مثال خوب برای خواب شما، اهل زهد و ریاضت و همچنین معتادان به چت روم های رنگارنگ است.

اما روشنایی نماد شناخت و درک واقعیت است. زمانی که ارواح با روشنایی چراغ محو می شوند، یعنی آگاهی به واقعیت امور شما را از افتادن در دام خیال نجات می دهد.

فاصله خیال با واقعیت را درک کرده و از دامی که شیطان برایتان بافت خود را رهایی بخشید.