کار-سختسولماز:

من دختر مجردی هستم. دیشب خواب دیدم یه چکمه بلند تا روی زانو پوشیدم قرمز رنگ ولی نو نبود .
قلبا از کمک شما سپاسگزارم.

 

تفسیر:

در برابر مسئله دشواری قرار گرفته اید که برای قائق آمدن بر آن باید حسابی شور و انرژی و استقامت از خود نشان دهید.
کفش راه ورود به مسئله است و چکمه ای تا روی زانو نشان می دهد که مسئله مورد نظر مانند آسمانی طوفانی و پربارش آکنده از دشواری هاست. اما، رنگ قرمز محرکترین رنگ هاست و می گوید فقط تلاش و پشتکار کافی نیست، باید برای ورود به مسئله و پیشرفت در آن جدیت و اشتیاق کافی نیز داشته باشید.